Vaiko gerovės komisija

TU NESI VIENAS! IŠDRĮSK IEŠKOTI PAGALBOS

Mokyklos bendruomenė visuomet pasirengusi tau padėti:
Klasės auklėtoja – ji yra arčiausiai tavęs ir padės išspręsti daugumą problemų ar suras žmones, kurie gali tau padėti.
Socialinė pedagogė ir psichologė kartu su tavimi spręs mokymosi problemas, iškilusius ginčus ar konfliktus, suteiks psichologinę – pedagoginę pagalbą.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS FUNKCIJOS:

  • įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nuskalstamumo, lankomumo ir kitokią prevenciją, vykdo prevencinius projektus;
  • vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
 • organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;
 • teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo, siūlymus dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, it kt.) mokinaims teikimo, mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo;
  • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje. Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti  PPT-oje;
 • įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:
Pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Priščepionokienė
Sekretorė  – socialinė pedagogė Beata Viduto
Nariai :

 • Jevgenija Kozlovska – psichologė
 • Alena Kniazeva – logopedė
 • Aliaksandra Zhebit – logopedė
 • Lina Abramian – spec. pedagogė
 • Natalija Kurdiukova – spec. pedagogė
 • Marina Šimanska – pradinių klasių mokytojų atstovė
 • Svetlana Grunenkova – 5-10 klasių mokytojų atstovė