Ugdymas karjerai

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…
Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokiniai turėtų ruoštis dar mokykloje. Jiems turi padėti mokytojai, grupių vadovai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklos bibliotekininkai, ugdymo karjerai specialistai. Padedami jų, mokiniai turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias motyvuotai ir atsakingai pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą konkurencingoje darbo rinkoje.
KARJERA visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
PASKIRTIS padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Mokiniai turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.
UGDYMO KARJERAI TIKSLAS — sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

MOKINIO KARJEROS KOMPETENCIJOS:
• savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
• karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
• karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
• karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).
UGDYMO KARJERAI PASLAUGAS MOKYKLOJE TEIKIA KLASIŲ VADOVAI IR MOKYTOJAI
• siūlo klasės valandėlių temas, supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
• organizuoja įvairias karjeros veiklas ugdytiniams;
• konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

NAUDINGOS NUORODOS:
• Ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt
• Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – www.aikos.lt
• Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai “Kur stoti?”. forumas. Nuorodos – www.kurstoti.lt
• Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – www.euroguidance.lt
• Informacija apie galimybę studijuoti toliau – www.kurstudijuoti.lt
• Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. – www.tinklas.lt
• Lietuvos darbo biržos svetainė – www.ldb.lt
• Valstybinė jaunimo reikalų taryba – www.jrd.lt
• Švietimas Lietuvoje, profesinės bei aukštosios mokyklos, stojimo sąlygos, testai, filmuota medžiaga apie profesijas, Europass CV, studijų, mokymosi, įsidarbinimo galimybės Europoje www.karjerosmokykla.europass.lt;
• Visos mokymo įstaigos ir mokymo programos. Profesijos ir jų aprašai. Konkursinio balo skaičiuoklė. Straipsniai, skelbimai būsimiems studentams. Online testai (testai pagal mokomuosius dalykus) www.studijos.lt