Socialinis pedagogas

SOCIALINIO PEDAGOGO teikiamos paslaugos:
Socialinis pedagogas siekia padėti ugdytiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, atliekančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas – teikti mokyklos bendruomenei socialinę pedagoginę pagalbą, puoselėjant vertybines nuostatas.

Uždaviniai:
1. Įvertinti ir spręsti mokinių mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas
2. Teikti mokiniams, jų šeimoms, mokytojams, klasės vadovams reikalingas socialines pedagogines paslaugas.
3. Plėtoti ryšius su įstaigomis ir institucijomis, suinteresuotomis vaiko gerovės klausimais.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:
• dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais;
• vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
• padėda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
• bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines ir pedagogines problemas, ieškant veiksmingų pagalbos būdų;
• dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
• inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
• palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
• atstovauja vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
• esant poreikiui su klasės vadovu lanko vaikus jų namuose.

Mokyklos socialinės pedagogės Beatos Viduto darbo savaitės trukmė 5 darbo dienos – nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Darbo laikas paskirstomas į konsultacinės valandas (soc. pedagogo kabinete) tai individualus darbas ir konsultacijos su mokiniais, pedagogais, klasių auklėtojomis, tėvais ir kitais mokyklos specialistais bei kita veilka, tai – komandinis darbas, bendradarbiavimas su kitais socialiniais partneriais, dokumentų tvarkymas, dalyvavimas susirinkimose, seminarose.

Pastaba. Iškilus neaiškumams, ar norint ko paklausti, galima kreiptis el paštu: beata.viduto@gmail.com

1 3

Mielas drauge,

 

• Jei tau liūdna;
• Jei tave kas nors nuskriaudė;
• Jei tau baisu;
• Jei tu pyksti ant ko nors ir nežinai, ką daryti;
• Jei neturi draugų;
• Jei tau kas nors grasina;
• Jei tavo draugą nuskriaudė, ir tu nežinai, ką daryti;
• Jei šiaip norisi su kuo nors pasikalbėti;
• Jei turi sunkumų mokykloje;
• Jei turi problemų šeimoje

Laukiu tavęs kasdien, spręsime problemas kartu!

2