Psichologas

Psichologinės pagalbos paskirtis: stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais.

Psichologo veiklos turinys:
1. Konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvelius (globėjus, rūpintojus), mokytojus šių problemų sprendimo klausimais.
2. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
3. Rengia individualias ar grupėms rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
4. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
5. Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
6. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.
7. Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
8. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.).
9. Atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.
10. Bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, yra mokyklos Vaiko Gerovės komisijos narys.
11. Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą;
12. Dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:
– mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);
– mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
– mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
– Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

SVARBU! Konfidencialumas: Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Mokyklos psichologas skiria pusę savo darbo laiko (10 val.) tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku (10 val.) tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija. (Pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2011 m. liepos 5 d. Nr. ISAK-1215 ir LR ŠMM įsakymą „Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų“ 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1548).

Su mokyklos psichologe galima susisiekti elektroniniu paštu: psichologe@gmail.com