Nuostatai ir dokumentai

VILNIAUS LIEPKALNIO MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKA2018

KRIZIŲ VALDYMO VILNIAUS LIEPKALNIO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

REIKALAVIMAI MOKINIŲ IŠVAIZDAI BEI MOKINIŲ MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS LIEPKALNIO MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

Lankomumo tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

SOCIALINĖS VEIKLOS APRAŠAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKA

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS LIEPKALNIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI PATYRUS TRAUMĄ TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS LIEPKALNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS LIEPKALNIO MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO SISTEMA

VILNIAUS LIEPKALNIO MOKYKLOS MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS