Priešmokyklinis ugdymas

Svarbi ir atnaujinta informacija dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimų bei naujas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo.

Pranešame apie priimtus teisės aktus ar jų pasikeitimus:

 • Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2303 –

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/03819db4675511ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=pohw8tmig bei

 • Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo 2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2306 –

V-2306 Dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (lrs.lt)

Pagrindiniai pasikeitimai:

 • Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Įsigalioja 2023-01-01

Primename, kad 2022-2023 m.m. priešmokyklinį ugdymą vykdyti priimami šios amžiaus grupės vaikai:

5-7 metų – 2016 m. visi vaikai ir pagal tėvų pageidavimą visi 2017 m. gimimo vaikai.  

 • Gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.Įsigalioja 2023-01-01
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangąpriešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metusĮsigalioja 2022-01-01
 • Pažymima, kad priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (-os) teikia rekomendaciją(dokumentas pridedamas) dėl tolesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą arba pagal pradinio ugdymo programą apibendrinus visų metų vaiko vertinimus pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, pažangą ir pasiekimus.
 • Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimas vykdomas, jeigu tėvai (globėjai) nesutinka su pedagogų pateikta rekomendacija, vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu (dokumentas pridedamas).
 • Atkreipiamas dėmesys, kad pasinaudoti galimybe dalyvauti dvejus metus priešmokyklinio ugdymo programoje (vadovaujantis naujai parengtu dokumentu) nuo 2022-09-01 galės tik tie vaikai, kurie į priešmokyklinio ugdymo grupes 2021 m. atėjo tėvų (globėjų) sprendimu 5 metų (jei vaikai 2021 m. pradėjo ugdytis, kai jiems tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, – jiems tokios galimybės nėra numatytos).
 • Mokykla dienynus sudaro elektroninių dienynų duomenų pagrindu.“ Įsigalioja 2022-01-01

Informuojame, jog Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija pranešė, kad nuo 2022-2023 m. m. Nacionalinė švietimo agentūra nebeorganizuos popierinių dienynų leidybos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, todėl būtina įsidiegti el. dienyną Jūsų vadovaujamoje ugdymo įstaigoje.

 • Jei patvirtinamas ilgesnis nei 32 valandų per savaitę Modelis, Grupėje privalo dirbti daugiau nei vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba, vadovaujantis Tvarkos aprašo 21.2 papunkčiu, daugiau kaip vienas ikimokyklinio ugdymo auklėtojas. Įsigalioja 2022-09-01

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai:

 • lavinti  vaiko asmenybę per aktyvią veiklą sukuriant vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką;
 • taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti;
 • sudaryti galimybes mokytis ir bendrauti su bendraamžiais, jaustis lygiaverčiu grupės nariu, užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįsta, tikslingą vaikų bendradarbiavimą.

Mūsų mokykloje veikia priešmokyklinė grupė rusų ugdomąja kalba              „Bitutės“. 

Priešmokyklinės grupės tikslas ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaranti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.Vaikai į priešmokyklinę grupę priimami nuo 5 iki 6 metų. Prireikus 5 metų amžiaus vaikai yra tikrinami PPT (psichologinė-pedagoginė tarnyba).

Priešmokyklinėje grupėje pagrindinė veiklos forma yra žaidimas. Žaisdamas (rūšiuodamas, skaičiuodamas, lygindamas įvairių formų ir rūšių daiktus (akmenukais, kaladėlėmis, kamuoliukais ir t.t.) vaikas mokosi kalbėti, mąstyti, tirti aplinkinį pasaulį, aiškintis žodžių reikšmes, klausti, tinkamais žodžiais reikšti savo mintis.

Laviname vaiko asmenybę per aktyvią veiklą bei papildomus užsiėmimus (užsiėmimai nemokami)

– Lietuvių kalba
– Anglų kalba
– Kūno kultūra
– Šokiai
– Muzika
Plečiame pažinimą apie Lietuvos, Lenkijos bei Rusijos kultūrą ir papročius.
Bendradarbiaujame su Vilniaus švietimo ir mokslo įstaigomis.
Vaikams esant reikalui teikiama pagalba socialinio pedagogo, psichologo ir medicinos darbuotojo.

Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio priešmokyklinėje grupėje vyksta „Zipio draugų” programa. Vaikai bei tėveliai supažindinti su programa ir jos veikla. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Dienos ritmas

7.00–8.30 Vaikų atvykimas į mokyklą. Bendravimas su šeima.

8.30–9.00 Rytinė mankšta, rankų plovimas, pasiruošimas pusryčiams.

9.00–9.30 Pusryčiai.

9.30–12.00  Veikla visai vaikų grupei pagal kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę. Veikla vaikų grupelėmis. Individuali veikla. Pasivaikščiojimas (gamtos reiškinių stebėjimas, aplinkos pažinimas, judrieji žaidimai). Dalyvavimas įstaigoje organizuojamų būrelių veikloje.

12.00–12.30 Pietūs.

12.30–14.45 Poilsio organizavimas, pasakų ir lopšinių klausymasis, pietų miegas.

14.45–15:00 Apsirengimas, susišukavimas, rankų plovimas, pasiruošimas pavakariams.

15:00–15:30 Pavakariai.

15.00–17.30 Pasakų skaitymas, žaidimų metas grupėje, dienos aptarimas. Atsisveikinimas su grupės draugais.

Vasaros metu yra galimybė lankyti vasaros stovyklą (birželio mėn.) visiems norintiems vaikams, socialiai remtiniems vaikams taikomos nuolaidos.
Planuojame ekskursijas po Lietuvą, kultūrinius pastatus, muziejus, įvairias dirbtuves, išvykas į Lenkiją.