Projektinė veikla


Vilniaus Liepkalnio mokyklos dalyvavimas projekte

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką

Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai

Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2022 m. gruodis

Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:

  • Mokyklai nupirktos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga. Mokymo priemonių ir įrangos komplektai skirti 1–4 ir 5–8 klasėms. Mokykla aprūpinta kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)
  • Parengtos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikos http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html

Projekto nauda

Projekto metu mokykla buvo aprūpinta gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais.

Projekto nuorodos

Projektą įgyvendina Nacionalinė Švietimo agentūra


Projektas ,,Kuriame ateities mokyklą kartu”

Projekto teminė sritis –  pilietiškumas ir demokratiškumo ugdymas.

Projekto trukmė 2021–2022 m. m.

Projekto tikslas – stiprinti mokyklos, tėvų ir mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, įtraukiant į  bendras veiklas, remiantis mokyklos strategija bei dalyvių poreikiais.

Uždaviniai:

  • Organizuoti ugdomąsias ir kūrybines veiklas.
  • Įtraukti tėvus į projektines veiklas.
  • Stiprinti dvasinį ryšį su šeima.

Trumpas projekto aprašymas

Šiuolaikiniame pasaulyje, kuomet taip mažai laiko turime vienas kitam, tėvų ir vaikų drauge leidžiamas laikas itin svarbus. Įvairūs moksliniai šaltiniai ir pedagogikos praktika atskleidžia, kad daugiau laiko su tėvais praleidžiantis vaikas jaučiasi svarbus ir vertinamas, o tai prisideda prie jo savivertės stiprinimo, vaikai lengviau susiranda draugų, geriau jaučiasi įvairiose stresinėse situacijose, gali lengviau apginti savo nuomonę, kartu praleistas laikas tampa prevenciniu veiksniu, mažinančiu tikimybę, kad vaikas įsivels į kokią nors rizikingą veiklą. Šeima ir mokykla – dvi institucijos, atsakingos už jaunosios kartos ugdymą. Jas abi jungia vienas ir tas pats objektas – vaikas. Kad išugdytų tobulą, mąstančią ir veikiančią asmenybę, jos abi turėtų siekti vienodų pedagoginių veiksmų. Bendradarbiavimo nuoširdumas, abipusis šeimos ir mokyklos pasitikėjimas, suinteresuotumas vaiko ateitimi, bendravimo kultūra lemia vertybinių nuostatų formavimą bei teigiamus ugdymo(si) rezultatus.

Šio projekto metu organizuosime daug bendrų veiklų su tėvais: edukaciniai užsiėmimai, atviros pamokos, sporto šventė ir kita. Tėvai mokysis turiningai praleisti laiką su savo vaikais, supras vaikų brendimo ypatumus. Sieksime  suteikti tėvams daugiau žinių apie vaikų auklėjimą ir pasitikėjimo auginant dorą, atsakingą, laimingą žmogų, todėl organizuosime  pamokėlių ciklą „Mokykla-šeimai“. Tėvams ir mokiniams bus suteikta galimybė reikšti savo mintis. Tėveliai ves profesinio orientavimo pamokas mokiniams.  Kai vaikas mato savo tėvus, įtrauktus į mokyklinę veiklą, stiprėja jo jausmas apie mokyklos svarbą. Vaikai jaučiasi galintys tobulėti, jiems įdomu, labiau stengiasi dirbti. Organizuosime rašinių ir piešinių konkursą ,,Mano ateities šeima“, sporto šventę, kurioje dalyvaus ir vaikai, ir tėveliai. Įkurtoje techninėje laboratorijoje Fab Lab mokytojai ves inovatyvius edukacinius užsiėmimus.

Apibendrinant projektą, surengsime ,,Šeimos šventę“, kurios metu dalyviams trumpai pristatysime viso projekto veiklas bei pasidalinsime projekto akimirkomis. ,,Šeimos šventės“ metu vyks koncertas, kuriame dalyvaus mokyklos bendruomenė, socialiniai partneriai ir svečiai.

Laukiami projekto rezultatai: mokiniai įgis nuostatas stiprinti šeimos vertybes, gerbti artimą ir padėti jam. Tėvai mokysis turiningai praleisti laiką su savo vaikais, supras vaikų brendimo ypatumus. Ir tai, kad tik šeimoje galėtumėte džiaugtis vienas kitu, viskuo dalytis ir veikti kartu!


Projektas „Vilniaus pokyčių mokyklos“

Mokykla dalyvauja projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“.

Projekto trukmė: 2021 m. birželio mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.

Projekto tikslas skatinti spartesnę pažangą ir gerinti ugdymo kokybę Vilniaus miesto mokyklose.

2021 m. rugpjūčio mėn.  – 2021 m. gruodžio mėn. Mokyklos komanda dalyvavo  pirmajame projekto etape „Ugdymo įstaigos pokyčių planavimas, pagrįstas duomenimis”. 2021 m. rugpjūčio 27 d. vyko pirmas susitikimas su projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos” konsultantais – MRU ir  Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojais. Susitikimo metu suderintos artimiausios veiklos ir  pradėtas rengti ugdymo kokybės pokyčių planas.

Mokykla pasirinko tobulinti mokyklos pedagogų gebėjimus užtikrinant efektyvų mokinio individualios pažangos sistemos pokyčių procesą.

2021 m. gruodžio 16 d. mokykla dalyvavo projekto I etapo baigiamajame renginyje, kuriame buvo pristatytas mokyklos ugdymo kokybės pokyčių planas.

Tikimės, kad dalyvavimas projekte padės siekti spartesnės pažangos bei gerinti ugdymo kokybę, skatins kiekvieno darbuotojo ir mokinio ūgtį.

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras, įgyvendina Mykolo Romerio universitetas.